Zespół

dr hab. Dorota Ciesielska-Maciągowska

Prezes Zarządu

Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse. Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku w zakresie ekonomii, księgowości, finansów oraz zamówień publicznych. Doświadczony analityk, kierownik wielu projektów doradczych, w tym dotyczących budowy strategii i wyceny przedsiębiorstw z branży chemicznej, teleinformatycznej, paliwowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, transportowej i hotelarskiej. Wykładowca akademicki i kierownik prac naukowo-badawczych z zakresu mikro i makroekonomii, w tym w obszarach strategii biznesowych, analiz finansowych, wyceny przedsiębiorstw, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz aktywów niematerialnych.

Paulina Spałek

Ekspert ds. analiz finansowych i ekonomicznych

Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej w Warszawie, kierunek finanse i rachunkowość. Specjalizuje się w analizie strategicznej, wycenie przedsiębiorstw, finansowym due dilligence, a także analizach makroekonomicznych i sektorowych. Realizowała projekty konsultingowe zarówno dla podmiotów z sektora MSP, dużych przedsiębiorstw jak i jednostek sektora publicznego, w tym dotyczące budowy strategii, wyceny i oceny projektów inwestycyjnych. Uczestniczyła także w projektach naukowo-badawczych związanych z sektorem finansowym, przemysłowym oraz bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi. Współautorka opinii przedkładanych w sądowych postępowaniach karnych i cywilnych.